background image
67
GRADUESITTELYT
Arndt Pekurisen
tärkeimmän tukijan
vaiherikas elämä
Pro gradu -tutkielmassani käsittelen maailman-
sotien välisenä aikana vaikuttanutta Aarne
Selinheimoa ja hänen perustamaansa Suomen
Antimilitaristista liittoa. Tutkimuksessa kuva-
taan Selinheimon toiminnan ja persoonan kaut-
ta, millainen mies hän oli ja mitkä tekijät vai-
kuttivat hänen toimintamahdollisuuksiinsa.
Valitsin tarkasteltavaksi juuri Selinheimon,
koska häntä ja hänen luomaansa Antimilita-
ristista liittoa ei ole tutkittu käytännössä lain-
kaan, vaikka Selinheimon värikästä elämää ja
toimintaa tarkastelemalla avautuu uusia ulot-
tuvuuksia Suomen 1920­30-lukujen kansalais-
toimintaan ja vastakulttuuriin.
Rauhanaatteen fanaattinen julistaminen ja
sen mukaan eläminen veivät liioittelematta
Selinheimon kaiken energian ja johtivat lopulta
ennenaikaiseen kuolemaan. Hän hylkäsi su-
kunsa porvarilliset perinteet ja insinöörin-
uransa hakeutuessaan tietoisesti lähelle työ-
väestöä, jonka parissa hän toivoi heräävän
aseellisuuden vastaisen kansanliikkeen.
Omin kustannuksin ja jatkuvista takaiskuis-
ta huolimatta äärimmäisen idealistinen Selin-
heimo toimitti useita rauhanaatteellisia lehtiä,
perusti monia järjestöjä, levitti esperanton sa-
nomaa, valisti raittiusaatteesta ja kasvissyön-
nistä ja kävi kirjeenvaihtoa mm. Albert Ein-
steinin ja Bertrand Russellin kanssa.
Esimerkillään Selinheimo tuki ja rohkaisi
Suomen kuuluisinta aseistakieltäytyjää Arndt
Pekurista, jonka tarinaan gradu tuo lisävalais-
tusta.
Tutkimuksessa tullaan siihen tulokseen,
ettei Suomen 1920­30-lukujen poliittinen
mahdollisuusrakenne suosinut alkuunkaan
Selinheimon pyrkimyksiä. Suomessa ei yksin-
kertaisesti ollut tilaa antimilitarismin kaltaisille
liian vasemmistomyönteisille liikkeille.
Olli Koikkalainen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Milita-
rismin poistaminen on ainoa pelastus perikadolta",
Rauhanaktivisti Aarne Selinheimo ja Suomen Anti-
militaristinen liitto osana Suomen 1920­30-lukujen
yhteiskunnallista vastarintaa. Tampereen yliopisto,
historiatieteen laitos, Suomen historia, 2007.
Aarne Selinheimo
poikansa Tapion
kanssa v. 1929.
Kuva: Olli
Koikkalaisen
pro gradu -työn
kuvitusta.
Alunperin Raisa
Öhmannin
yksityiskokoelma.