background image
96
TYÖVÄENTUTKIMUS 2007
Landen eurooppalaiset seikkailut
Pertti "Lande" Lindfors: Eu-
rooppalaiset seikkailuni. Tam-
mi, Helsinki 2007. 303 s.
Tieteen ja tiedepolitiikan vastarin-
tamies, filosofi ja dosentti Pentti
"Lande" Lindfors kuoli 80-vuotiaa-
na 26.4.2007. Ennen kuolemaan-
sa hän ehti saada valmiiksi värik-
käät muistelmansa, jotka ilmestyi-
vät kahdessa osassa. Vuonna 2003
ilmestyi muistelmien ensimmäi-
nen osa, Seikkailuni tieteen, vii-
nan, naisten ja politiikan parissa.
Toisen osan tekstin Lindfors saneli
muististaan Anna-Maija Zacharil-
le, joka kirjoitti muistelmat pape-
rille. Kirjalliseen asuun muistelmat
toimitti Veli-Pekka Leppänen.
Eurooppalaiset seikkailuni -kir-
ja kattaa Lindforsin vaiheet 1960-
luvun alusta aina 2000-luvun al-
kuun saakka. Kirjan aloitus on rä-
väkkä, Lindfors joutuu hoitoon La-
pinlahden sairaalaan, tai hullujen-
huoneelle, kuten muistelija asian
ilmaisee. Oleskelu Lapinlahdessa
ei tuo toivottua tulosta, vaan juo-
pottelu jatkuu. Alkoholismi on
asia, jota Linfors muistelmissaan
useaan otteeseen pohtii. Hänen
mukaansa alkoholismi on sairaus,
josta ei voi parantua, mutta jonka
voi koteloida. Lindforsin mielestä
alkoholismi perustuu filosofiselle
virheelle. Alkoholistin arvomaail-
ma on eksistenssifilosofinen ja
anarkistinen. Sellaisena se ei sovi
hänenkaltaiselleen ihmiselle, jon-
ka arvomaailma edustaa loogista
empirismiä ja tieteellistä sosialis-
mia. Itse Lindfors raitistui 7.7.1977,
ilman uskoontulon tai lääketie-
teen apua. Ennen raitistumistaan
hänen alkoholismiaan yritettiin
hoitaa monilla menetelmillä, usei-
den lääkäreiden avustuksella ja
useissa maissa Suomen lisäksi.
Raitistumisensa jälkeen Lindfors
"kärsi" raittiudestaan 30 vuoden
ajan.
Lindforsin eurooppalaisten
seikkailuiden alkuosaa värittävät
juopottelu ja sekavat naissuhteet.
Oleskelut stipendiaattina Puolas-
sa, Unkarissa ja Neuvostoliitossa
päättyivät useimmiten katkaisu-
hoitoon. Erityisesti tutkimansa yk-
sinkertaisuusprobleeman saralla
häntä pidettiin varteenotettavana
tutkijana ja samalla tieteellisen
marxilaisuuden tuntijana, joten
kysyntää oli varsinkin itäblokin
maissa. Tieteen tekeminen jäi kui-
tenkin alkoholin käytön varjoon.
Tästä huolimatta Lindfors loi tuo-
na aikana tärkeitä kontakteja, jois-
ta oli hänelle hyötyä myöhemmin.
Raitistuttuaan Lindfors sai väitös-
kirjansa valmiiksi vuonna 1978,
väitteli Jyväskylän yliopistossa ja
voitti värikkäiden vaiheiden jäl-
keen kiistan dosentin virasta Hel-
singin yliopistossa. Lindfors siirtyi
apurahojen turvin tutkijaksi Mün-
chenin yliopistoon vuosiksi 1985­
1993 ja kävi samaan aikaan luen-
noimassa Wienissä.
Pertti Lindfors kertoo värikkääs-
ti ja itseironisesti kokemuksistaan.
Lindforsin kielenkäyttö on vahvaa
ja armoa antamatta hän suomii ar-
vostelijoitaan ja vastustajiaan niin
politiikan kuin tieteen alueella.
Tiedepolitiikan alueella Lindfors
syyttää tieteen hallintoa tutki-
muksen politisoitumisesta.
Muistelmissaan Pertti Lindfors
kertoo, että nuorempana hän ajat-
teli, että alkoholismin vastalääke
on kaunis nainen. Myöhemmin
hän päätyi siihen että kaunis nai-
nen häviää kuitenkin matematii-
kan kauneudelle.
Lindforsin muistelmat ovat
osoitus siitä, että ihminen voi rai-
tistua oman tahtonsa kautta. Rai-
tistumisen myötä elämän arvot
saavat uuden järjestyksen. Kun
raitistumisen myötä "Landen"
muistelmat muuttuvat asiapitoi-
semmiksi, muuttuvat ne valitetta-
vasti lukijan kannalta myös vä-
rittömämmiksi.
Mikko Kosunen
tutkija, Työväen Arkisto
Pertti "Lande" Lindfors Työväenliik-
keen kirjaston puhujaseurassa. Ku-
va: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen
kirjasto.