TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Tästä linkistä pääset

Työväenliikkeen kirjaston kotisivulle.

Työväenliikkeen kirjastossa säilytetään työväenperinneaineistoa.

Kirja- ja pienpainatekokoelman tärkeimpiä osia ovat työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen järjestöjen aineistot, ideologinen kirjallisuus, henkilöhistoria, osuustoiminta, liiketoiminta ja työväenkulttuuri (näyttämötoiminta, musiikki, urheilu, sivistystyö, lehdistö ja kaunokirjallisuus). Kokoelmaan sisältyy myös mm. työelämää käsittelevää kirjallisuutta ja yleistä poliittista ja historiallista kirjallisuutta.

Lehtikokoelma muodostuu etupäässä työväenliikkeen järjestöjen lehdistä ja tieteellisistä aikakauslehdistä, nimekkeitä on n. 5000. Videokokoelmassa on pääosin suomalaista työväenliikettä käsitteleviä elokuvia, nimekkeitä on n. 180. Kirjastossa on myös erillinen venäjänkielisen kirjallisuuden ja lehtien kokoelma.

Hankinta nykyisellään painottuu erityisesti yhteiskunta- ja historiatieteelliseen kirjallisuuteen ja tietysti työväestön ja työväenliikkeen historiaan liittyvään kirjallisuuteen eri tieteen aloilla. Kokoelma karttuu vuosittain n. 2000 nimekkeellä.

Kirjaston yhteystiedot.

 

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallituksen kokouksessa 15.5.1986

 

1 §

Työväenliikkeen kirjastoa ylläpitää Työväenperinne – Arbetartradition ry, jonka hallitus yhdessä kirjastonjohtajan kanssa vastaa kirjaston hallinnosta ja toiminnasta.

2 §

Työväenliikkeen kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, jonka käyttöoikeus on kaikilla alan kirjallisuutta tarvitseville.

3 §

Kirjaston tehtävänä on:

-toimia työväestön ja työväenliikkeen historian erikoiskirjastona, jolloin se hankkii ja asettaa käytettäväksi kirjallisuutta ja muuta aineistoa tältä alueelta hankintakohteinaan erityisesti poliittinen historia, sosiaali- ja taloushistoria sekä kulttuurihistoria

-hoitaa ja saattaa käyttökuntoon Työväen Arkistosta ja Kansan Arkistosta siirretyt kokoelmat

-palvella kehysorganisaationsa (Työväenperinne – Arbetartradition ry ja sen jäsenyhteisöt) tiedontarpeita, jolloin kirjasto hankkii ja asettaa käytettäväksi työelämää ja yhteiskunnan muuttumista käsittelevää kirjallisuutta

-suorittaa myös muuta kirjastopalvelua (paikallis- ja kaukolainaus, neuvonta ja tietopalvelu) sekä toimia neuvovana ja koordinoivana yksikkönä kehysorganisaationsa muille kirjastoille (opistojen ja liittojen kirjastot)

4 §

Kirjaston johtokuntana toimii Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallitus, jossa kirjastoasiain esittelijänä toimii kirjastonjohtaja.

Johtokunnan tehtävänä on:

-valvoa kirjaston toimintaa

-päättää kirjaston kehittämistä koskevat periaatekysymykset

-käsitellä ja hyväksyä vuosittain tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

-hyväksyä kirjaston tili- ja toimintakertomukset

-antaa tarkemmat määräykset kirjaston työn organisoinnista, käytöstä ja aukioloajoista

-nimitää kirjastonjohtaja ja muu henkilökunta

5 §

Kirjastolla on toimikunta. Toimikuntaan kuuluvat kirjastonjohtaja sekä kolme Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallituksen nimeämää asiantuntijajäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin kirjaston henkilökunnan keskuudesta.

Toimikunnan tehtävänä on:

-yhdessä kirjastonjohtajan kanssa vastata kirjaston käytännön toiminnasta

-suunnitella ja koordinoida kirjaston toimintaa

-tehdä aloitteita ja esityksiä kirjastoa koskevien säädösten muuttamiseksi

-antaa tarvittaessa lausuntoja Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallitukselle

6 §

Kirjaston toimintaa johtaa ja siitä vastaa Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallituksen alaisena toimiva kirjatonjohtaja, jonka tehtävänä on:

-toimia muun henkilökunnan esimiehenä ja osallistua kirjaston käytännön työhön

-vastata kirjaston toimintaa koskevien säännösten ja päätösten noudattamisesta

-kehittää ja suunnitella kirjaston toimintaa ja tehdä yhdessä kirjastotoimikunnan kanssa aloitteita toiminnan kehittämiseksi

-valmistella kirjaston tulo- ja menoarvio

-huolehtia kirjaston varojen käytöstä ja hyväksyä kirjaston puolesta maksettavat laskut

-laatia kirjaston toimintasuunnitelma sekä tili- ja toimintakertomukset

-osallistua kirjastotoimikunnan työhön ja hoitaa kirjastoasioiden esittely Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallitukselle

-hoitaa yhteistyön organisointia muiden kehysorganisaatioiden kirjastojen kanssa

7 §

Kirjaston muu henkilökunta hoitaa tehtäviään kirjastonjohtajan määräämällä tavalla.