Apurahahankkeita

Työväenliikkeen kirjasto on toteuttanut monia hankkeita Työväenperinne ry:n saamalla projektirahoituksella, jonka turvin on pystytty kehittämään kirjaston palveluita ja saatu erikoiskokoelmia digitoitua, tietokantoihin sekä käytettäväksi.

Kansainvälinen solidaarisuus ja ay-liike

Kansan Sivistysrahaston apurahalla selvitettiin vuonna 2023 kansainvälistä solidaarisuustyötä työväestön aseman parantamiseksi. Hankkeessa kartutettiin painettuja ja elektronisia julkaisuja ja kartoitettiin suomalaisia ja kansainvälisiä toimijoita tällä kentällä.

Demokratia-hanke

Työväenliikkeen kirjasto sai vuodelle 2022 Kansan Sivistysrahastolta apurahan Demokratian ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen liittyvään kokoelmahankkeeseen. Hankkeessa koottiin demokratiaa, demokratian kriisiä, populismia, prekariaattia, työllisyyttä, työttömyyttä, työvoimapolitiikkaa ja työn tulevaisuutta koskevaa aineistoa tasa-arvonäkökulmasta. Painettuja kirjoja aihepiiristä hankittiin yli kaksi kymmentä ulkomaisilta ja suomalaisilta kustantajilta. Verkkoaineistoa kerättiin kotimaisten virallisjulkaisujen julkaisuarkisto Valtosta sekä työväenliikettä lähellä olevien kansainvälisten laitosten julkaisutietokannoista Digitala Vetenskapliga Arkivetista, European University Instituten julkaisuarkistosta, International Association of Labour History Institutionsin ylläpitämästä Social History Portal -hakupalvelusta ja International Labour Organization ILO:n julkaisuarkistosta. Hankkeessa koottiin sellaisia verkkojulkaisuja, joita ei löytynyt vielä Helka-kirjastojen kokoelmatietokannasta tai muiden kotimaisten tiedekirjastojen julkaisuarkistoista. Yhteensä verkkojulkaisuja kerättiin noin kaksisataa kappaletta.

Aihepiiri aiotaan ottaa entistä kattavammin huomioon kirjaston hankinnoissa myös tulevaisuudessa. Kirjaston kokoelmapolitiikkaa ja hankintasuunnitelmaa täsmennettiin kattamaan seuraavia näkökulmia: demokratian kriisi, ihmisoikeuksien ja sananvapauden tila, populismi, suora ja osallistuva demokratia ja työpaikkademokratia. Eriarvoistumista koskevaa aineistoa kootaan erityisesti työvoimapolitiikan, työllisyyden ja työttömyyden näkökulmista, ottaen huomioon ikäryhmien ja muiden väestöryhmien yhdenvertaisuus työelämässä sekä tarkastelemalla epätavallisia työsuhteita ja prekariaattia. Lisäksi tulevien julkaisujen seurantaa varten kerättiin tietoa eri yliopistoissa toimivista tutkimusryhmistä, joiden tutkimuskohteina ovat juuri demokratia, yhteiskunnalliset muutokset, kansalaisuus ja kansalaistoiminta sekä työn murros.

Kirjastossa luetteloitiin ja kuvailtiin hankkeessa koottuja verkkojulkaisuja kirjaston Open access -kokoelmaan Helsingin yliopiston Helka-tietokantaan, josta ne viedään myös Kansalliskirjaston ylläpitämiin Finna-hakuportaaliin ja yhteistietovaranto Melindaan.

Yrjö Sirolan säätiön tuki

Yrjö Sirolan säätiö on rahoittanut sosialistisen filosofian ja teorian kokoelman luettelointia Helka-tietokantaan.

Vuonna 2023 Työväenliikkeen kirjastoon perustettiin Sosialismin klassikot -käsikirjastokokoelma.

Sosialismia ja sen sukulaisaatteita käsitteleviä kotimaisia ja ulkomaisia pienpainatteita on luetteloitu ja sisällönkuvailtu osaksi kirjaston avo- ja käsikirjastokokoelmaa. Vuonna 2022 kokoelmaan lisätystä aineistosta pääosa on kommunismia käsitteleviä pamfletteja 1900-luvulta niin Suomesta kuin muista maista. Mukana on sekä aatetta puolustavia että vastustavia julkaisuja. Merkittäviä täydennyksiä ovat suomen kielellä kirjoitetut kommunismia käsittelevät julkaisut maailmansotien väliltä, joista on löydettävissä vain hyvin vähän kappaleita kirjastoista. Tällaisia ovat muun muassa useat Neuvostoliitossa ilmestyneet Kustannusliike Kirjan julkaisut, esimerkiksi SKP:lle työskennelleen Ville Ojasen toimittama teos Leninin muisto (1925). Tutkimuksellisesti arvokkaita ovat myös kommunismin vastaiset teokset kuten Viitasaaren isänmaalliset kansalaiset -ryhmän julkaisu Kommunismin kulissien takaa (1930). Huomattava osa aineistosta muodostuu kommunistisen liikkeen keskeisten kansainvälisten auktoriteettien kirjoittamista teoksista (esim. Lenin, Trotski ja Stalin) sekä eri maiden kommunististen liikkeiden johtajien kirjoittamista teoksista (esim. puolalainen Julian Martchlewski ja ruotsalainen Sven Linderot).

Teokset ovat kuuluneet aiemmin Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjakokoelmiin, joista ne on siirretty Työväenliikkeen kirjastoon sen perustamisen yhteydessä, vuoden 1987 jälkeen. Moni teoksista on ollut työväenliikkeen johtohahmojen ja muiden aktiivien käytössä ennen kuin ne on siirretty arkistoihin. Huomattava osa niistä on kuulunut alun perin Edvard Valppaan kirjakokoelmaan, kuten teosten nimiösivuilta voi huomata.

Aineisto on sijoitettu pääosin sosialismia ja sen sukulaisaatteita käsittelevään kokoelmaluokkaan 141.8 sekä kommunistisia puolueita käsittelevään luokkaan 329.15, josta ne ovat saatavissa sekä koti- että lukusalilainaan. Harvinaisemmat, käsikirjaston rariteetit-luokkaan sijoitetut painatteet ovat saatavissa vain lukusalikäyttöön. Aineisto löytyy Helka-tietokannasta, https://helsinki.fi/helka, ja Finnasta, https://finna.fi/.

Työväenliikkeen kirjasto on kansainvälisestikin keskeinen sosialismia, marxismia ja muita vasemmistolaisia ideologioita käsitteleviä painatteita taltioiva kirjasto. Kirjaston kokoelmaluokassa 141.8 on tällä hetkellä noin 2 400 nimekettä, minkä lisäksi aihepiiriä koskevaa aineistoa on sijoitettu runsaasti muihin luokkiin. Osa aineistosta löytyy digitoituna Helda-julkaisuarkistosta, Työväenliikkeen kirjaston aatteet-kokoelmasta, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155123. Kirjastossa on vielä jäljellä lukuisia hyllymetrejä aihepiiriin kuuluvaa käsittelemätöntä aineistoa, muun muassa varhaisia venäläisiä sekä neuvostoliittolaisia sosialistisia pamfletteja. Niiden käsittelyä samoin kuin jo olemassa olevien luettelotietueiden rikastamista tarkemmilla kuvailutiedoilla jatketaan tulevaisuudessa.

2021 hankkeen tulokset

Säätiö on myös rahoittanut joidenkin erikoiskokoelmien luetteloiden digitointia. Näitä ovat Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjasto sekä Raoul Palmgrenin kirjastoluettelo.

Työväenlehtien digitointi

Palkansaajasäätiö on tukenut vuosina 2016–2021 työväensanomalehtien digitointia. Hankkeessa on digitoitu Suomen sosialidemokraatti ja Kansan uutiset edeltäjineen vuoteen 1966 saakka https://digi.kansalliskirjasto.fi -palveluun. Työväenlehtien digitointihankkeen loppuraportti, jonka on laatinut Pirjo Karppinen Kansalliskirjastosta, löytyy osoitteesta:
https://www.doria.fi/handle/10024/186824.

Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia

Työväenliikkeen kirjaston talousbibliografia on valmistunut Palkansaajasäätiön tuella. Bibliografia sisältää Suomen työväenliikkeen piirissä tuotettuja taloutta käsitteleviä monografioita ja muita Suomessa julkaistuja työväenliikkeen talousajattelua käsitteleviä kirjoja. Työväenliikkeen piiriin kuuluvien julkaisuiden osalta bibliografia sisältää henkilöiden ja yhteisöjen monografioita. Työväenliikkeen talousajattelua kuvaavia teoksia ovat julkaisseet esimerkiksi yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Bibliografia sisältää aineistoa työväenliikkeen varhaisista vaiheista, 1890-luvulta, vuoteen 2020 saakka. Bibliografian tekemisen rahoitti Palkansaajasäätiö vuosina 2020–2021, ja bibliografian laati Martti Niura Työväenliikkeen kirjastossa.
http://hdl.handle.net/10138/329061

Vuonna 2022 – 2023 talousaiheisen vanhan kokoelman luettelointia ja kuvailua kirjastojärjestelmiin on tehty Palkansaajasäätiön tuella.

Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelman luettelointi ja digitointi

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kirjaston pohjalta on muodostettu Työväenliikkeen kirjaston osuustoimintakokoelma, joka käsittää noin 4 000 julkaisua. Se sisältää kattavasti suomalaista edistysmielistä osuustoimintaliikettä ja ulkomaisia osuustoimintaliikkeitä käsittelevää kirjallisuutta. Suurin osa aineistosta on julkaistu vuosien 1900 ja 1950 välillä. Kokoelma on ainutlaatuinen osuustoiminnan historiasta kiinnostuneille. Sitä täydennetään myös uudemmalla kirjallisuudella. Kotimainen aineisto on pääosin luetteloitu Helkaan ja Finnaan ja ulkomaisen aineiston luettelointi käynnistyy vuonna 2021. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on rahoittanut kokoelman (Helkassa sijaintitietona TYL OSU) luettelointi- ja kuvailutyötä kirjastotietokantoihin vuosina 2018 – 2019 ja 2021 – 2022.

Työväenjärjestöjen julkaisut ennen vuotta 1939: digitoitu kokoelma

Riihi säätiö on rahoittanut kumppanuusavustuksella työväenyhdistysten varhaisten julkaisujen digitointihanketta vuosina 2019–2021.
Digitoidut e-aineistot ovat vapaasti käytettävissä Helda-julkaisuarkistossa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/305896.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset työväenkulttuurihankkeille

Työväenperinne ry on saanut OKM:n kulttuuri- ja taidepoliittiselta osastolta projektirahoitusta työväenkulttuurihankkeisiin, joita on toteutettu yhteistyössä Työväenliikkeen kirjaston, Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kanssa. Erityisavustuksilla on mm. digitoitu julisteita ja Työväenliikkeen kirjaston vanhoja pienpainatteita.

Muita digitointihankkeita

Kansan Sivistysrahasto on tukenut kirjaston vanhojen kokoelmien digitointihankkeita ja luettelointia kirjastotietokantoihin.