Dataskyddsbeskrivningar

Personuppgiftsansvarig eller användare av personuppgifter

Arbetartradition rf / Arbetarrörelsens bibliotek

FO-nummer: 0558723-4

Adress:
Sörnäs strandväg 25 A 1
00500 Helsingfors, Finland

kontaktperson: tuija.siimes(at)tyovaenperinne.fi
tel. +358 440 750 429

Grunderna till insamling av personuppgifter samt behandling av personuppgifter

 • Personuppgifter samlas endast in för specifika ändamål som är nödvändiga för Arbetarrörelsens biblioteks eller Arbetartradition rf:s verksamhet, med den registrerades samtycke eller på grundval av avtal, beställning eller medlemskap. Sådana ändamål är tjänster som rör inköp och användning av biblioteksmaterial, bibliotekets övriga verksamhet, samt bibliotekets informationsförmedling, Arbetartradition rf:s utgivningsverksamhet, redigeringsarbete, försäljning, samt Arbetartradition rf:s föreningsverksamhet och administrativa verksamhet. Personuppgifter erhålls från den registrerade själv eller från Arbetartradition rf:s medlemsorganisationer i samband med föreningsverksamhet.
 • Bibliotekets e-post- och adresslistor används på ovanstående grunder för informationsförmedling.
 • På vår webbplats används tekniskt nödvändiga kakor och vi hämtar statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen. Sådana uppgifter kan inte användas för att identifiera enskilda besökare.
 • Om du lämnar dina personuppgifter via webbplatsen (exempelvis i samband med kundrespons eller beställning av material eller nyhetsbrev), samlar vi in dina personuppgifter endast för dessa ändamål.
 • Vår webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videoklipp, bilder, artiklar etc.) och länkar till andra webbplatser. Att öppna innehåll som hämtats från en annan webbplats är jämförbart med att besökaren själv besöker en tredjeparts webbplats.
 • Dataskyddsbeskrivningen för bibliotekssystemet Helka finns på adressen
  https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/asioi-kirjastossa/asiakkaana-kirjastossa/tietosuojaseloste-helka-tietokanta.
 • Työväentutkimus Vuosikirja (årsbok för arbetarforskning) redigeras och publiceras delvis genom systemet journal.fi. Systemets dataskyddsbeskrivning finns på adressen: https://journal.fi/journalfi-privacy-policy.pdf.
 • Personuppgifter och publiceringsbeslut som rör redigeringen och referentgranskningen samt därtill hörande (e-post)korrespondens används i redigeringsarbetet och arkiveras för vetenskaplig och historisk forskning. De lagrade uppgifterna är inte offentliga, och de behandlas endast av redaktionsmedlemmarna.
 • Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry upprätthåller ett medlemsregister över sina medlemmar.
 • Om en extern tjänst används för att skicka nyhetsbreven, hittas tjänstens dataskyddsbeskrivning i anslutning till nyhetsbreven.
 • Dataskyddsbeskrivning för ekonomi- och faktureringssystemet samt systemet för elektroniska underskrifter finns på adressen: https://www.visma.com/privacy-statement/finland/
 • Arbetartradition rf och Arbetarrörelsens bibliotek använder finska Turvaposti för att skicka krypterad e-post. Suomen Turvaposti Oy:s dataskyddsbeskrivning finns på adressen
  https://www.turvaposti.fi/index.php?act=rekisteriseloste

Utlämning av personuppgifter

 • Kundens personuppgifter, låneuppgifter eller uppgifter om uträttande av andra ärenden utlämnas inte till någon tredje part förutom i det fall att personen själv gett sitt samtycke eller lagstiftningen kräver det.
 • Inga personuppgifter ges till kunder per telefon, och personuppgifter förmedlas inte heller per e-post utan separat tillstånd.
 • För att vi ska lämna ut uppgifter till den registrerade som rör honom eller henne själv, måste den registrerade uppvisa ett tillförlitligt identitetsbevis.
 • Den registrerade har rätt att på begäran få information om de uppgifter som samlats in om honom/henne.
 • Om personuppgifter utlämnas till en utomstående aktör för genomförande av uppgifter som rör Arbetartradition rf:s eller Arbetarrörelsens biblioteks verksamhet används uppgifterna endast för detta ändamål som godkänts av den registrerade, och registren raderas när de inte längre behövs för ändamålet i fråga. Inga uppgifter utlämnas ytterom EU eller till internationella organisationer. Utlämning av uppgifter måste bygga på ett skriftligt avtal med Arbetartradition rf och den utomstående aktören, till exempel utlämning av registret över personer som beställt Työväentutkimus vuosikirja, till revisionsbyrån där det lagras i ekonomisystemet för fakturering, eller till tryckorten varifrån publikationen postas.
 • I samband med publicerings-/utgivningsverksamhet utlämnas personuppgifter relaterade till referentgranskningsprocessen till Vetenskapliga samfundets delegation eller Forskningsetiska delegationen vid utredningar i samband med referentgranskningar. Om iakttagandet av god vetenskaplig praxis i referentgranskning är föremål för utredning utlämnar den personuppgiftsansvariga de uppgifter som behövs till de personer som ansvarar för den utredande organisationens GVP-process (god vetenskaplig praxis).
 • Användarna har tystnadsplikt. Personuppgifter relaterade till referentgranskningsprocessen utlämnas inte till andra utomstående. För att säkerställa god vetenskaplig praxis kan uppgifter om referentgranskningsprocessen i regel inte raderas.
 • Besökares kommentarer på webbplatsen och på sociala medier kan komma att granskas genom en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.
 • Biblioteket är ett offentligt utrymme. Fotografering och videoinspelning kan ske i bibliotekets utrymmen och under publikevenemang, och dessa bilder och inspelningar kan publiceras.

Skydd av personuppgifter

 • Vid behandling av personuppgifter iakttas omsorgsfullhet, och de uppgifter som behandlas i datasystem skyddas på ett vederbörligtsätt. Den personuppgiftsansvariga/användare av personuppgifter ser till att lagrade uppgifter och användarrättigheter till servrar samt övriga kritiska uppgifter med tanke på skyddet av personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av anställda vilkas arbetsbeskrivning omfattar sådan behandling.

Granskning och radering av personuppgifter

 • Personuppgifter förvaras endast under den period när kund- eller intressentrelationen är i kraft.
 • Du kan avregistrera dig från våra e-postlistor för utskick av information genom att skicka ett meddelande till perinne@tyovaenperinne.fi.
 • Du kan granska dina uppgifter via Arbetarrörelsens biblioteks kundtjänst. Kunden har rätt att när som helst begära att personuppgifter om honom/henne rättas eller raderas om den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse eller lagstadgade skyldigheter inte förhindrar detta. Skriftliga begäranden om granskning skickas till bibliotekschefen/Arbetartradition rf:s sekreterare tuija.siimes@tyovaenperinne.fi.