Specialsamlingar

Arbetarrörelsens biblioteks Helda-samling

De äldre småtrycken i samlingen har digitaliserats i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda i Arbetarrörelsens biblioteks Työväki-samling (http://helda.tyovaki.fi). Också nyare forskning har parallellagrats i Helda.

Internationaler

Internationaler är internationella mötespublikationer från socialistiska organisationer.

En tryckt katalog över samlingen publicerades 1990, den finns i digitaliserad form i Helda

Tryckta publikationer i bibliotekets Internationaler-samling finns i databasen Helka med signum ”TYL Internationaalit”. En del av publikationerna har digitaliserats i Helda i undersamlingen Arbetarrörelsens biblioteks internationaler.

Samlingen för publikationer om andelsverksamhet

Arbetarrörelsens biblioteks samling publikationer om andelsverksamhet bygger på samlingen i Konsumtionsandelslagens centralförbunds (Kulutusosuuskuntien keskusliitto) bibliotek. I samlingen ingår mångsidigt material om framstegsvänlig finsk andelsverksamhet, och därutöver även utländskt material om andelsverksamhet.

En tryckt katalog över samlingen har publicerats (i digitaliserad form i Helda):
Osuustoimintakokoelma : kokoelmaluettelo. Työväenperinne – Arbetartradition ry, 1990. Katalogen innehåller 3 585 referenser till publikationer som getts ut under 1900–1950-talen.

Samlingen är enastående för den som är intresserad av andelsverksamhetens historia. Den kompletteras också med nyare litteratur. Majoriteten av de inhemska och nyare publikationerna finns i databasen Helka med signum ”TYL OSU”.

Samlingen har katalogiserats för utlåning i databasen Helka med stöd av Stiftelsen för Konsumentandelsverksamhet (Kuluttajaosuustoiminnan säätiö).

Ameriikka-samlingen

Bibliotekets Ameriikka-samling innehåller verk skrivna av amerikafinländare och utgivna i USA under första hälften av 1900-talet. Publikationerna behandlar i huvudsak arbetarnas dåvarande förhållanden och ger uttryck för en tankevärld präglad av arbetaranda. Samlingen innehåller 328 titlar, varav 32 är tidskrifter.

En tryckt samlingskatalog över Ameriikka-samlingen har publicerats och finns i digitaliserad form i Helda:
Ameriikka: amerikansuomalaista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa / Työväenperinne – Arbetartradition, Helsinki 1991.

Spanska inbördeskriget-samlingen

Publikationerna i samlingen om spanska inbördeskriget beskriver kriget (1936–1939) främst ur republikanernas synvinkel. I samlingen ingår bland annat beskrivningar av kriget författade av bland annat frivilliga från olika länder, minnen nedtecknade av kvinnor som upplevt kriget, beskrivningar av Francotruppernas illdåd och förstörelse av konstskatter, samt lägesrapporter från internationella parlamentariker och från företrädare för biståndsorganisationer. Samlingarna omfattar många tal av Spaniens president Manuel Azaña och premiärminister Juan Negrín. Finländarna Olavi Karpalos och Carl von Haartmans verk beskriver upplevelser i Francos trupper. Verken kommer till största del från Spaniens folkfrontsregerings ambassad i Helsingfors samt privatpersoner såsom Niilo Wälläri, Leo Rosenthal, Jenny Pajunen och Cay Sundström.

Samlingens katalogiserade publikationer finns i Helka med signum ”TYL 323.2 (460)”.

En tryckt samlingskatalog har publicerats. Den finns i digitaliserad form i Helda:
Espanja 1936-1939 : Espanjan sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa / Työväenperinne – Arbetartradition ry, Helsinki 1991.

Arkivmaterial som rör spanska inbördeskriget finns i Arbetararkivet och Folkets Arkiv. I Folkets Arkiv finns bland annat material från Jenny Pajunens och Paavo Koskinens personarkiv. I Arbetararkivet hittas material ur arkiven för Socialdemokratiska Kvinnoförbundet och Socialistiska Internationalen. Båda arkiven innehåller även affischer, fotografier och vykort med anknytning till ämnet.

Samlingar ur Arbetararkivet och Folkets arkiv

De gamla boksamlingarna ur Arbetararkivet och Folkets arkiv har endast delvis katalogiserats i databasen Helka. De finns ämnesvis kategoriserade i separata samlingar i den stora salen längst in i biblioteket.

Slavica-samlingen

Samlingen av ryskspråkig litteratur och ryskspråkiga tidningar i Arbetarrörelsens bibliotek kommer ursprungligen från Arbetararkivets och Folkets arkivs bibliotek. Arbete pågår för att flytta samlingen till Nationalbibliotekets Slavica-samling.
Virtanen, Anneli. Työväen Arkisto: Slaavilaisen Kokoelman Luettelo = Catalogue of the Slavonic Collection = Ukazatel’ Slavjanskogo Sobranija. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti, 1986

Arbetarskyddsfondens samling

Arbetarrörelsens bibliotek fungerar sedan 2016 som utlånande slutbibliotek för forskningsrapporter finansierade av Arbetarskyddsfonden. Samlingen omfattar ny forskning om arbetarskydd och arbetsliv.

Rapporterna finns i Helka med signum ”TYL TSR” och fysiskt längst in i biblioteket i stora salen mellan Arbetararkivets och Folkets arkivs boksamlingar.

Öppet publicerad forskning sparas också i PDF-version i Helda, såvida den inte redan finns på andra publikationsarkiv på en permanent webbadress. Elektroniska versioner har katalogiserats i Helka som en egen samling.

Otto Wille och Hertta Kuusinens bibliotek

Arbetarrörelsens bibliotek tog år 2011 emot Otto Wille och Hertta Kuusinens stiftelses bibliotek som donation. Biblioteket är ett urval av Hertta och Otto Wille Kuusinens och Armas Äikiäs personliga boksamlingar samt övriga donationer. Samlingarna uppgår sammanlagt till cirka 3 000 titlar och finns tillgängliga i Arbetarrörelsens bibliotek. Katalogerna över Otto Wille och Hertta Kuusinens bibliotek har digitaliserats i Helda.

Utöver det katalogiserade materialet omfattade samlingen cirka 900 icke-katalogiserade band skönlitteratur.

Digital samling av Miina Sillanpääs publikationer

Samlingen av Miina Sillanpääs publikationer har digitaliserats i publikationsarkivet Helda med stöd av Folkets bildningsfond och med tillstånd av Miina Sillanpääs stiftelse och arvingar.

Samling i Helda.

Raoul Palmgrens bibliotek

De ursprungliga handskrivna katalogerna över Raoul Palmgrens hembibliotek kan läsas i digitaliserad form i Helda.

Övriga specialsamlingar:

  • Yrjö Kallinens samling
  • Atos Wirtanens Nietzsche-samling
  • J. W. Ketos samling

Arbetarföreningars bibliotek

Arbetarrörelsens bibliotek fick den 15 januari 1988 ta emot FKP:s Koskelankylä arbetarförenings bibliotek som donation. Lånebiblioteket lade i början av 1980-talet ner sin verksamhet i Koskelankylä arbetarföreningshus. Boksamlingen finns i skåpen i närheten av lånedisken. Den består av cirka 1 500 titlar och innehåller material fr.o.m. 1800-talet. 

I Arbetarrörelsens bibliotek finns även en icke-katalogiserad gammal boksamling från Helsingfors svenska arbetarförening samt Helsingfors kristliga arbetarförenings studiebibliotek.