Säännöt

(9.6.1983, muutettu 25.4.2002, muutettu 9.11.2020, hyväksytty vuosikokouksessa, rekisteröity PRH) 

TYÖVÄENPERINNE RY
SÄÄNNÖT

(9.6.1983, muutettu 25.4.2002, muutettu 9.11.2020, hyväksytty vuosikokouksessa, rekisteröity PRH) 

1 §

Yhdistyksen nimi on Työväenperinne ry, Arbetartradition rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa edistämällä ja harjoittamalla työväenperinteen historiallista ja muuta tutkimusta, ylläpitämällä Työväenliikkeen kirjastoa ja alan tietopalvelua, tukemalla työväenliikkeen arkisto- ja museotoimintaa sekä edistämällä muita työväenperinteen vaalimiseen liittyviä toimintoja. 

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys kartuttaa varojaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys ei tavoittele taloudellista hyötyä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. 

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. 

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset virkailijat. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. (1+3=4) 

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää tarvittaessa sähköpostikokouksena tai muun teknisen alustan kautta. 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kukin yksin. 

8 §

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä äänestyksissä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

10 §

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä loka- marraskuussa. 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

  • yhdistyksen vuosikertomus 
  • yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto 
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
  • muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus tulevaksi kalenterivuodeksi 
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä 
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 
  • muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden, sähköpostin tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.  

11 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä mainitsemaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

12 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. 

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla työväenperinteen vaalimiseen.