Säännöt

(9.6.1983, sääntömuutokset hyväksytty 25.4.2002)

TYÖVÄENPERINNE RY
SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimenä on Työväenperinne – Arbetartradition ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa edistämällä ja harjoittamalla työväenperinteen historiallista ja muuta tutkimusta, ylläpitämällä Työväenliikkeen kirjastoa ja alan tietopalvelua, tukemalla työväenliikkeen arkisto- ja museotoimintaa sekä edistämällä muita työväenpeinteen vaalimiseen liityviä toimintoja.

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys kartuttaa varojaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys ei tavoittele taloudellista hyötyä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko  keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. (1+3=4)

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8 §

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kaikille jäsenille lähetettävällä kirjeellisellä kokouskutsulla.

Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaiselle ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä äänestyksissä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

10 §

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä huhti-, toukokuussa ja syksyllä loka-, marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

  • yhdistyksen vuosikertomus
  • yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  • muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaskun suuruus tulevaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  • muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

11 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä mainitsemaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla työväenperinteen vaalimiseen.