STRATEGIA 2019-2025

Työväenperinne ry
➢ vaalii työväenliikkeen perinnettä ja sen tallentamista
➢ edistää uutta työväentutkimusta
➢ ylläpitää Työväenliikkeen kirjastoa
Työväenliikkeen kirjasto toteuttaa Työväenperinne ry:n tehtävää.

Työväenliikkeen kirjasto
➢ nykytyöelämään, työväen historiaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin keskittynyt erikoiskirjasto
➢ edistää avointa tiedettä ja tutkimusta
➢ lisää työväentutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnassa
➢ osallistava kohtaamispaikka
➢ toimii yhteistyössä kirjastojen, tiedeyhteisön, työväentutkimusta edistävien tahojen ja Työväenperinne ry:n jäsenjärjestöjen kanssa.

Missio

Työväenliikkeen kirjasto kokoaa monitieteistä työväentutkimuksen painettua ja digitaalista kokoelmaa, tarjoaa tietovarantonsa avoimesti yhteiskunnan käyttöön, levittää uutta tutkimustietoa aktiivisesti sekä osallistuu tutkimustiedon tuottamiseen.

Visio 2025

Työväenliikkeen kirjasto on tunnettu monitieteisen työväentutkimuksen keskittymä. Kirjasto osallistaa asiakkaat ja sidosryhmät aktiiviseen julkaisutiedon hyödyntämiseen.

TIETOA TYÖSTÄ JA YHTEISKUNNASTA

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muokkaa voimakkaasti tieteellisten kirjastojen toimintaympäristöä. Asiakkaiden tiedonkäyttötavat muuttuvat. Tietovarantopalveluiden on integroiduttava entistä tiiviimmin opiskelu-, tutkimus- ja työprosesseihin. Kirjastot muuttuvat myös fyysisenä tilana palvelemaan entistä monimuotoisempaa oppimista ja tiedon tarjontaa.

 • Visiossa määritellyn tiedon hallinta ja käytettäväksi saattaminen säilyvät kirjaston ydintehtävinä samoin kuin asiakkaan auttaminen jäsennellyn tiedon lähteille.
 • Vahvistamme yhteistyötä tieteellisten kirjastojen verkostossa ja yhteisissä kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmissä.

Tutkimuksen edistäminen: tietovarannot

Työväenliikkeen kirjasto tukee omalla toiminnallaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepoliittisia tavoitteita täydentämällä ja tehostamalla kansallista tutkimusjärjestelmää.

 • Työväenliikkeen kirjaston painettuja ja digitaalisia tietovarantoja kartutetaan aktiivisesti niin, että ne edistävät työväentutkimusta eri tieteenaloilla.

Aineistojen käyttöön saattaminen

Kirjaston aineistot tavoittavat nykyiset ja uudet käyttäjät.

 • Tavoitteena on säilyttää korkeat kävijä- ja lainaajamäärät sekä edistää kirjaston sähköisten aineistojen etäkäyttöä.
 • Palvelutavoitteet määritellään asiakasryhmien tarpeita kartoittaen.

Tieteen edistäminen ja avoin tiede

Työväenperinne ry edistää avointa tiedettä ja tutkimusta ja vaikuttaa tieteen tasoon.

 • Työväentutkimusaineistojen digitointi
 • Työväentutkimus-vuosikirja
 • Työväentutkimusraati
 • Työväentutkimuspalkinto
 • Tietoa Suomessa ja ulkomailla ilmestyneistä tutkimuksista ja opinnäytteistä
 • Työväentutkimuksen tiedeyhteisön ja sen yhteistoiminnan vahvistuminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Työväenliikkeen kirjasto lisää toiminnallaan tutkimusedellytyksiä ja tieteellisen tiedon käyttöä yhteiskunnassa sekä tasa-arvoista pääsyä tiedonlähteille.

 • Edistetään tieteellisen tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
 • Toimitaan aktiivisesti tieteen julkistamisen ja popularisoinnin hyväksi.
 • Kirjaston tapahtumat lisäävät kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.
 • Tutkijoiden ja kirjaston yleisön tapaamiset lisäävät yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää vaikuttavuutta.

Työväenkulttuurin ja osallisuuden edistäminen

Työväenliikkeen kirjasto on osallistava ja yhteisöllinen toimija. Kirjaston toiminta edistää työväenkulttuuriin elinvoimaisuutta.

 • Työväenkirjallisuutta ja -kulttuuria edistetään kirjaston tapahtumissa
 • Hallitaan ja digitoidaan kokoelmien kuvallista ja musiikkiaineistoa yhteistyössä muiden työväenperinteen tallentajien kanssa.
 • Kansalaisten osallistuminen kirjaston tapahtumiin lisää yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta.

Henkilökunnan tietoasiantuntijuuden ylläpito

Kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan.

Taloudesta huolehtiminen

Työväenperinne ry:n taloudellisesta vakaudesta huolehditaan ja omarahoitus-osuutta kartutetaan kirjastotoiminnan tuloilla, omalla varainhankinnalla ja hakemalla ulkopuolista rahoitusta