TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION ry ja sen jäsenyhteisöt

Työväenperinne – Arbetartradition ry:n toiminnan tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua tieteellistä erikoiskirjastoa – Työväenliikkeen kirjastoa.

Työväenperinne – Arbetartradition ry perustettiin 1983 suunnittelemaan ja toteuttamaan Työväenliikkeen kirjaston ja Työväenmuseo Werstaan (aik. Työväen keskusmuseo) perustamista. Yhdistyksen kaksi sääntömääräistä kokousta pidetään vuosittain keväällä maalis-toukokuussa ja syksyllä loka-joulukuussa. Yhdistyksen jäsenenä voi olla vain yhteisö. Jäsenyhteisöt maksavat syyskokouksessa päätetyn vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsenmaksujen porrastus vuonna 2019:

 • yli 200 000 jäsentä sekä kaupalliset, isot yhteisöt ja Tradeka ja Turva  2 210 €
 • yli 150 000 jäsentä                                                                                          1 945 €
 • yli 100 000 jäsentä                                                                                          1 680 €
 • yli 50 000 jäsentä                                                                                                895 €
 • alle 50 000 jäsentä sekä vähävaraiset säätiöt, yhteisöt ja puolueet          610 €

Hyvä yhteistyökumppani,

Työväenperinne – Arbetartradition ry on siirtynyt ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn.

Toivomme Teidän lähettävän ostolaskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut:

NIMI Y-tunnus Verkkolaskuosoite Välittäjän tunnus

Työväenperinne – Arbetartradition ry 0558723-4 003705587234 003721291126

Verkkolaskuoperaattorimme on Maventa Oy

Paperilaskut:

Mikäli Teillä ei ole mahdollisuutta toimittaa meille verkkolaskuja, pyydämme teitä toimittamaan paperilaskut osoitteella:

Työväenperinne – Arbetartradition ry
05587234
PL 100

80020 Kollektor Scan

Tärkeitä huomioita paperilaskujen lähettämisestä skannauspalveluun

 • Osoitteen tulee löytyä myös laskuista, ei pelkästään kirjekuoresta.
 • Laskutusosoitteeseen lähetetään vain ja ainoastaan laskuja, muu materiaali ja laskujen liitteet toimitetaan edelleen aiemmin käytössä olleeseen osoitteeseen.

Sähköposti:

PDF – muodossa osoitteella: invoice-05587234@kollektor.fi


Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa. Yksi tiedosto per lasku, joka sisältää laskun kaikki sivut liitteineen. Tiedoston nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjainmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Yksi sähköpostiviesti voi sisältää useita laskuja. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi.


Yhdistyksen säännöt (9.6.1983, sääntömuutokset hyväksytty 25.4.2002)

TYÖVÄENPERINNE RY

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimenä on Työväenperinne – Arbetartradition ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa edistämällä ja harjoittamalla työväenperinteen historiallista ja muuta tutkimusta, ylläpitämällä Työväenliikkeen kirjastoa ja alan tietopalvelua, tukemalla työväenliikkeen arkisto- ja museotoimintaa sekä edistämällä muita työväenpeinteen vaalimiseen liityviä toimintoja.

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys kartuttaa varojaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys ei tavoittele taloudellista hyötyä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisisa kiinteistöjä.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko  keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. (1+3=4)

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8 §

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kaikille jäsenille lähetettävällä kirjeellisellä kokouskutsulla.

Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaiselle ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä äänestyksissä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

10 §

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä huhti-, toukokuussa ja syksyllä loka-, marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

-yhdityksen vuosikertomus

-yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto

-vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

-muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

-vahvistetaan tiomintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaskun suuruus tulevaksi kalenterivuodeksi

-valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä

-valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

-muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

11 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä mainitsemaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

13 §

Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla työväenperinteen vaalimiseen.

Työväenliikkeen kirjaston johtosääntö, hyväksytty Työväenperinne ry:n hallituksen kokouksessa 25.11.2014

Työväenliikkeen kirjaston johtosääntö_hyv25112014

Kevätkokouksessa käsitellään:

 • yhdistyksen vuosikertomus
 • yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään:

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus tulevaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä suomalaiset yhteisöt, jotka ovat etupäässä valtakunnallisia järjestöjä. Vuonna 2018 jäseniä on 33, ja ne edustavat laajasti kansalaisyhteiskuntaa, ammattiyhdistysliikettä, osuustoimintaliikettä, poliittista liikettä ja työväenperinnealaa.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät vuosikokoukset (syys- ja kevätvuosikokous), jossa jäsenjärjestöt ovat edutettuina. Toimeenpanovalta on hallituksella, joka on kevytrakenteinen kuusijäseninen toimielin.

Yhteisöjäsenet vuonna 2019:

(Liiton nimi toimii linkkinä)

 1. Ammattiliitto Pro ry
 2. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 3. Demokraattinen Sivistysliitto DSL ry
 4. Eläkeläiset ry
 5. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 6. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 7. Kalevi Sorsa -säätiö
 8. Kansan Sivistysrahasto
 9. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
 10. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta
 11. Osuuskunta Tradeka-yhtymä
 12. Palkansaajasäätiö
 13. Palkansaajien koulutussäätiö sr. / Kiljavan Opisto / Voionmaa
 14. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 15. Paperiliitto r.y.
 16. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
 17. Rakennusliitto ry
 18. Riihi säätiö r.s.
 19. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 20. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
 21. Suomen Kommunistinen Puolue SKP rp.
 22. Suomen Merimies-Unioni SMU ry
 23. Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry
 24. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP rp.
 25. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
 26. Sähköalojen ammattiliitto ry. (Sähköliitto)
 27. Teollisuusliitto ry
 28. Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö
 29. Työväen Arkiston Säätiö
 30. Työväen museoyhdistys ry
 31. Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL)
 32. Työväen Sivistysliitto TSL
 33. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
 34. Vasemmistofoorumi
 35. Vasemmistoliitto r.p.
 36. Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö