Työväenkirjaston Ystävät ry

Työväenkirjaston Ystävät ry:n tarkoituksena on koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä, järjestöllisistä perinteistä, historiasta ja nykyisyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistys kehittää ja tukee Työväenperinne – Arbetartradition ry:n ylläpitämän Työväenliikkeen kirjaston toimintaa ja syventää työväenperinnetyön tuntemusta sekä arvostusta.

Työväenkirjaston Ystävät ry:n perustava kokous

Työväenkirjaston Ystävät ry:n perustava kokous

 

Työväenkirjaston Ystävät ry:n perustava kokous pidettiin Työväenliikkeen kirjastossa 5.3.2013. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin tohtori Pentti Arajärvi. Hallitukseen valittiin Satu Henttonen, Pirjo Honkavaara, Pekka Hynönen, Pirkko Kaskikorpi, Risto Kolanen, Irma Marttila, Leena Nikula, Matti Pirnes, Satu Ristelä ja Reino Toivio.

 

Yhdistyksen jäsenmaksu yksityisille henkilöille on 20 euroa/vuosi. Myös yhdistykset voivat liittyä jäseniksi ja niiden jäsenmaksu on 100 euroa/vuosi alle tuhannen jäsenen yhteisöltä ja 200 euroa/vuosi niiltä yhteisöiltä, joiden jäsenmäärä on yli tuhat.

 

 

Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa ao. lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen, täyttää sen ja lähettää osoitteeseen:

Työväenliikkeen kirjasto

Sörnäisten rantatie 25 A 1

00500 HELSINKI

Työväen kirjaston ystävät ry_liittymislomake

 

TYÖVÄENKIRJASTON YSTÄVÄT – ARBETARBIBLIOTEKETS VÄNNER ry

Säännöt

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

1

Yhdistyksen nimi on Työväenkirjaston Ystävät – Arbetarbibliotekets Vänner ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialue on koko maa.
 

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

 

2

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys kehittää ja tukee yhteistyössä Työväenperinne – Arbetartradition ry:n kanssa Työväenliikkeen kirjaston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta.

 

3

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

–      järjestämällä kokouksia, juhlia, seminaareja, esitelmä‑,             neuvottelu‑ ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä sekä retkiä,               tutustumiskäyntejä ja matkoja jäsenilleen

–      harjoittamalla tiedotus‑ ja julkaisutoimintaa

–      kartuttamalla Työväenliikkeen kirjaston kokoelmia

–      tekemällä aloitteita ja esityksiä Työväenliikkeen kirjaston toiminnan edistämiseksi

–      toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottamalla vastaan avustuksia ja lahjoituksia

–      myöntämällä apurahoja, stipendejä ja palkintoja sekä tukemalla muutoinkin taloudellisesti kirjastotoimintaa

 

 Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

 

4

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yhteisö tai säätiö.

 

Jäsen ja kannattajajäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen ja kannattajajäsenen yhdistyksestä yhdistyslain osoittamissa tapauksissa jäsentä asiassa kuultuaan.

 

5

 

Jokaisen jäsenen ja kannattajajäsenen tulee maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

 

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus

 

6

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä helmi-huhtikuussa sekä syksyllä loka-joulukuussa.

 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

–      yhdistyksen vuosikertomus

–      toiminnantarkastajien lausunto

–      yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta päättäminen

 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

–      toimintasuunnitelman vahvistaminen

–      talousarvion vahvistaminen

–      yhdistyksen puheenjohtajan ja vähintään viiden muun hallituksen jäsenen valitseminen

–      kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

 

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys siitä hallitukselle vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.

 

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on viipymättä kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

 

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on paikalla.

 

7

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella edellisen kalenterivuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 9 kohdassa mainituissa tapauksessa.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 Yhdistyksen nimenkirjoittajat

 

8

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

 

 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

9

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa vähintään 3/4 osan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

10

Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Työväenperinne – Arbetartradition ry:lle.