Bibliotek

Specialbibliotek för tvärvetenskaplig arbetarforskning


Arbetarrörelsens bibliotek är ett specialbibliotek med fokus på dagens arbetsliv, arbetarhistoria och -kultur samt samhälleliga frågor. Biblioteket drivs av Arbetartradition rf. Undervisnings- och kulturministeriet stöder bibliotekets verksamhet med vinstmedel från penningspel som avsatts för forskning.

Bibliotekets historia

Bibliotekets centrala uppdrag är att fungera som ett vetenskapligt specialbibliotek som lagrar arbetartraditionen. Arbetarrörelsens bibliotek inledde sin verksamhet den 8 mars 1987 på Paasivuorigatan som granne till Helsingfors arbetarföreningshus. Biblioteket flyttade till Sörnäs strandväg år 2010.

I samband med grundandet flyttades Arbetararkivets och Folkets arkivs bibliotek nästan i sin helhet till biblioteket. Tidigare upprätthölls lånebibliotek, bibliotek för studieklubbar samt vandringsbibliotek av arbetarföreningar, fackförbund, centralorganisationer, bildningsförbund och institut. Flera av dessa organisationers bibliotekssamlingar har sedan flyttats till Arbetarrörelsens bibliotek. Nytt material införskaffas aktivt till biblioteket.

Arbetarrörelsens bibliotek anslöts till Helsingfors universitets databas Helka år 2001 och började lagra digitala material i publikationsarkivet Helda år 2014. Arbetarrörelsens bibliotek genererar kataloguppgifter till den nationella samkatalogen Melinda och till informationssökningsportalen Finna.

Biblioteket främjar tvärvetenskaplig arbetarforskning genom sin verksamhet och deltar även i publikationsverksamheten på området, genom Työväentutkimus Vuosikirja (årsbok för arbetarforskning).

Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry grundades år 2013. Vänföreningen ordnar evenemang på biblioteket. De viktigaste evenemangen är studia generalia -föreläsningar och litteraturdagarna Stadin työväenkirjallisuuspäivät.

Bibliotekets bidragprojekt

Arbetarrörelsens bibliotek har genomfört många projekt med projektfinansiering som Arbetartradition rf erhållit och som gjort det möjligt att utveckla bibliotekstjänsterna och digitalisera specialsamlingar så att de kan hittas i databaser och användas.

Digitalisering av arbetartidningar

Löntagarstiftelsen har under åren 2016–2021 understött digitalisering av arbetartidningar. I projektet har tidningarna Suomen Sosiaalidemokraatti och Kansan uutiset (jämte deras föregångare) som utkommit fram till 1966, digitaliserats i tjänsten https://digi.kansalliskirjasto.fi.

Arbetarrörelsens biblioteks ekonomiska bibliografi

Den ekonomiska bibliografin innehåller monografier som producerats inom Finlands arbetarrörelse och som behandlar ekonomi, samt andra böcker som publicerats i Finland om arbetarrörelsens ekonomiska tänkande. Verk som beskriver arbetarrörelsens ekonomiska tänkande har inte bara publicerats av aktörer med anknytning till arbetarrörelsen, utan även av universitet, högskolor och forskningsinstitut. Bibliografin omfattar material från arbetarrörelsens första tid på 1890-talet och fram till år 2020. Avsikten är att uppdatera bibliografin senare. Bibliografin upprättades av Martti Niura åren 2020–2021 med finansiering från Löntagarstiftelsen.
Ekonomisk bibliografi

Katalogisering och digitalisering av bibliotekets samling av publikationer om andelsverksamhet

Arbetarrörelsens biblioteks samling av publikationer om andelsverksamhet har bildats utgående från Konsumtionsandelslagens centralförbunds (Kulutusosuuskuntien keskusliitto) bibliotek och omfattar cirka 4 000 publikationer. Det rör sig om en heltäckande samling litteratur om finsk progressiv andelsverksamhet samt publikationer om utländsk andelsverksamhet. Största delen av materialet har publicerats mellan åren 1900 och 1950. Det inhemska materialet har i huvudsak katalogiserats i Helka och Finna och arbetet med att katalogisera det utländska materialet inleds år 2021. Stiftelsen för Konsumentandelsverksamhet(Kuluttajaosuustoiminnan säätiö) har finansierat katalogiseringen och beskrivningen av samlingen (i Helka med signum TYL OSU) i biblioteksdatabaserna åren 2018, 2019 och 2021.

Arbetarorganisationernas publikationer före år 1939: digitaliserad samling

Stiftelsen Riihi säätiö har genom partnerskapsbidrag finansierat ett projekt för att digitalisera arbetarorganisationernas tidiga publikationer under åren 2019–2021.
Digitaliserade e-material finns fritt tillgängliga i publikationsarkivet Helda på https://helda.helsinki.fi/handle/10138/305896.

Undervisnings- och kulturministeriets specialbidrag för arbetarkulturprojekt

Arbetartradition rf har från undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning erhållit finansiering för arbetarkulturprojekt som genomförs i samarbete med Arbetarrörelsens bibliotek, Arbetararkivet och Folkets arkiv. Sådana specialbidrag har bland annat använts för att digitalisera affischer samt gamla småtryck från Arbetarrörelsens bibliotek.

Stöd från Yrjö Sirolas stiftelse

Yrjö Sirolas stiftelse har finansierat katalogiseringen i databasen Helka av samlingen av publikationer inom socialistisk filosofi och teori. Stiftelsen har även finansierat digitaliseringen av kataloger för vissa specialsamlingar. Dessa är Otto Wille och Hertta Kuusinens bibliotek samt Raoul Palmgrens bibliotekskatalog.

Övriga digitaliseringsprojekt

Folkets bildningsfond har understött projekt för digitalisering och katalogisering i biblioteksdatabaser av bibliotekets gamla samlingar.